Lütfen Bekleyiniz

Vakıf Kuruluş Senedi

İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ VE İNSANİ YARDIM VAKFI SENEDİ

VAKFIN ADI

Madde 1: Vakfın adı İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfıdır. İşbu senet metninde kısaca vakıf olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2: Vakfın yerleşim yeri İstanbul ili olup, yazışma adresi “Kirmasti Mah. Büyük Karaman Cad. Taylasan Sok. No:3 Fatih/İstanbul” dur.
Vakfın yazışma adresi teftiş makamına bilgi verilmek şartıyla yerleşim yeri dahilinde yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Vakıf, ilgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve gerekli izinler almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN AMACI:

Madde 3: Vakfın amacı; Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabi afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak, yoksullukla mücadele ve nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla her seviyede eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4: Vakıf amaçlarını gerçekleştirebilmesi için;

a- Vakıf, yakın felaket veya savaş tehlikelerine karşı önlem alınması için gerekli organizasyonları yapar. Sivil savunma kuruluşları ile işbirliği içerisine girer. Bölgede yaşayanların zarara uğramaması için her türlü tedbirleri alır.

b- Vakıf felaket veya savaş nedeniyle evlerini yurtlarını kaybeden ve korumasız kalan kişilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendilerine yiyecek, giyecek, battaniye ve çadır gibi geçici barınma yardımları yapar.

Mağdurları, yakınları veya hayırsever vatandaşların yanlarına yerleştirir. Aşevleri ve iskân merkezleri kurar. Gerektiğinde felaketzedelerin yerleştirilmesi amacıyla misafirhaneler inşa eder, satın alır, kiralar veya bu amaçla kurulan tesislere ortak olur. Vakıf yapacağı yardımları ayni olarak felaket bölgelerine ulaştırmakta güçlükle karşılaşırsa mağdurlara nakdi yardımda bulunur.

c-Vakıf, kimsesiz çocukların barınmaları için gerekli yurt, ev, pansiyon gibi müessesleri inşa eder, satın alır veya kiralar. Eğitimlerin sağlanması için Okullar, kurslar vb. eğitim kurumları kurar, inşa eder, kiralar, satın alır veya mevcut eğitim kurumlarıyla anlaşarak çocukların eğitiminin en iyi şekilde yapılmasını sağlar.

d-Vakfın kimsesiz çocuklara desteği kendi başlarına ayakta kalabilecekleri şekilde yetişene kadar devam eder. Gerekirse iş kurmalarına destek olur veya bir işe yerleşmelerine yardımcı olur.

e-İyi bir eğitim ve terbiye alamamış her insan yardıma muhtaç duruma düşeceğinden Vakıf tüm gençlerin eğitim ve öğrenimlerine katkıda bulunur. İmkanları ölçüsünde burs, ayni yardım ve destekleyici kurslar ile onlara destek olur. Vakfın tesislerinden yararlanma hakkı öncelikle ülkemizde veya yurt dışında felakete maruz kalmış kimseler veya onların çocuklarınındır. Ancak eğitim alanındaki kurum veya yardımlardan, zeki fakat imkanları kendi başına tahsiline yetmeyen gençlere de yararlandırılır.

f-Vakıf tüm bu çalışmalar için gayri menkul edinebilir, bina veya tesisler inşa edebilir, kiralayabilir. Anaokulları, orta dereceli okullar, lisans veya yüksek lisans düzeyinde eğitim veren kurumlar kurabilir, işletebilir. Ayrıca sığınaklar, barınma yerleri, misafirhaneler, yurtlar, pansiyonlar ve dinlenme amaçlı tesisler, spor tesisleri kurar ve işletir. Her türlü kütüphane, mescit, laboratuvar, huzur evi, hastane, klinik vb. müesseseleri kurar ve işletir.

g-Vakfın sahibi, ortağı veya işletmecesi bulunduğu kurumlardan faydalanma şartları ve faydalananların uyacakları esaslar topluca yada her kurum için ayrı ayrı olmak üzere mütevelli heyet veya onun atayacağı yönetim kurulunca yönetmeliklerle belirlenir. İş bu yönetmeliklere uymayanların Vakıfla ilişkileri kesilir.

h-Vakıf, dünyada zulme uğrayan kimselerin tanıtmak ve gerekli desteği sağlamak amacı ile sesli veya görüntülü yayınlar yapar, miting ve gösteri yürüyüşler tertipler, spor organizasyonları, yarışmalar, müzayedeler tertipler, anma geceleri ve konserler organize eder.

i-Vakıf mal varlığını geliştirmek amacıyla her türlü ticari, sınai, kültürel ve zirai faaliyette bulunur. Konserler, paneller, yarışmalar, çekilişler, yardımlaşma toplantıları, müzayedeler organize eder. İşletmeler kurar, kurulu bulananları satın alır veya ortak olur.

j-Vakıf kanunlar dairesinde gerekli izinleri aldığı takdirde yurt içinde veya dışında benzer amaçlarla faaliyet gösteren dernek, teşkilat, vakıf vb. kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapar, gerektiğinde onları destekler veya destek alır.

k-İlgili mevzuat dahilinde gerekli müsaadeler alınarak her seviyede eğitim ve öğretim kurumları (ilköğretim, kolej, yüksek okul, üniversite, enstitü, kurs, yurt, kütüphane, bilimsel araştırma-geliştirme ve dokümantasyon merkezleri) açar, sosyal, kültürel ve spor tesis ve merkezleri açar.

VAKFIN MALVARLIĞI

Madde 5: Vakfın malvarlığı vakıf senedi sonunda isimleri yazılı mütevelli heyet üyelerinin bağışladıkları cem’an 15.500- Alman Markı ile gerçek veya tüzel kişilerin yapacakları her türlü ayni ve nakdi bağış ile faaliyetlerinden elde edeceği gelirlerden ibarettir.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 6: Vakıf senedinin 5. Maddesinde belirtilen mal varlığı dışında;

a-Her türlü menkul, gayrimenkul, ayni ve nakdi bağışlar ile yerli veya yabancı şirketlerin, intifa senetleri, kuponları vb. kıymetli evrak,
b-Vakfın kuracağı, ortak olacağı veya işleteceği kuruluşlardan, organize edeceği sergi, panel, konser, çekiliş, müzayede vb. faaliyetlerden elde edilecek gelirler ile vakfın malvarlığının işletilmesinden elde edilecek gelirlerdir.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde 7: Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 8: Vakfın organları;

a) Mütevelli Heyeti,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
d) Yüksek Danışma Meclisi’dir.

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 9:

Vakfın mütevelli heyeti, 31/12/2001 tarihi itibariyle oluşan ve bu maddenin sonunda adları yazılı yirmibir gerçek kişiden oluşur.

A- GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini seçer, gerektiğinde değiştirir.
Vakıf senedinde değişikliğe ve Vakfın sona ermesine karar verir.
Vakıfla ilgili yönetmelikleri karara bağlar.
Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirler.
Kendi üyeleri arasından beş yıl süre ile bir başkan ve bir başkan vekili seçer.
Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirler.

B- TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Her yıl şubat ayı içerisinde Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır.
Olağan üstü toplantılarını Başkanın, Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun veya üye sayısının 1/3’ünün yazılı talebi üzerine yapar.
Toplantılarını Başkanın, bulunmuyorsa vekilinin başkanlığında yapar.
Toplantı sekretaryasını Yönetim Kurulu yürütür.
Toplantı davetleri üyelere taahhütlü mektupla yapılır.
Toplantılarda bir üye ancak bir üyeyi yazılı vekâletle temsil edebilir.
Toplantı nisabı; üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Birinci toplantıda nisap sağlanamaz ise ikinci toplantıda nisap aranmaz. Toplantı nisabı üye sayısının 1/3’ünden az olamaz.
Karar nisabı; toplantıya iştirak eden üyelerin yarıdan bir fazlasıdır. Ancak; boşalan mütevelli heyet üyelerinin yerine yenisinin seçilmesi ve vakıf senedinde değişiklik için karar nisabı; üye sayısının 2/3’üdür.

YÖNETİM KURULU

Madde 10:
Yönetim Kurulu Vakfın idare ve icra organıdır.

A-OLUŞUMU

Vakıf Yönetim Kurulu iki yıl süre ile Mütevelli Heyet tarafından kendi arasından veya Vakıf üyeleri arasından seçeceği 7 asil, 2 yedek üyeden teşekkül eder.
Üye sayısının çoğunluğunun Mütevelli Heyet üyelerinden oluşması esastır.
Kendi arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir genel muhasip seçerek görev taksimi yapar.
Boşalan üyenin süresini tamamlamak üzere yedek üyeler sıra ile görev alır.

B-GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararları alır ve uygular.
Vakfın her türlü iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütür.
Vakıfla ilgili iç mevzuat ve yönetmelikleri hazırlayarak Mütevelli Heyetin onayına sunar.
Vakfı temsil ve ilzam eder.
Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla Vakfa müdür atar, Vakıf Genel Sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturur, gerektiğinde görevlerine son verir.
Vakfın muhasebe işlemlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoları düzenleyerek ilan eder ve ilgili idareye gönderir.
İlgili mevzuat, Vakıf Senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yürütür.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

Madde 11:
Vakıf senedinde her türlü değişiklik mütevelli heyeti üye sayısının 2/3’ünün vereceği kararla ve kanuni gerekler yerine getirilerek yapılabilir.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 12:
Vakfın amacının gerçekleşmesi imkânsız hale gelirse mütevelli heyet başkan veya herhangi bir üye tarafından toplantıya çağırılır. Toplantıda vakfın durumu görüşülür. Vakfın feshine karar verilebilmesi için mütevelli heyetin tamamının fesih gerektiği yolunda oy kullanması gerekir. Fesih kararında ayrıca mevcut vakıf mallarının kime kalacağı hususu da mütevelli heyetçe karara bağlanır.

DENETLEME KURULU

Madde 13:
Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından iki yıllığına kendi üyeleri arasından seçeceği üç kişiden teşekkül eder.
Denetleme Kurulu Vakfın tüm işlem ve muhasebe belge ve kayıtlarını inceleyerek hazırlayacağı raporu Mütevelli Heyet Başkanına sunar.

YÜKSEK DANIŞMA MECLİSİ

Madde 14:
Yüksek danışma meclisi vakfın istişare organı olup, sahasında üstün araştırma ve çalışmalarda bulunan kişiler ile vakfa maddi ve manevi katkıları bulunan kişiler arasından yönetim kurulu tarafından seçilecek kişilerden teşekkül eder. Yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır ve tavsiye mahiyetinde kararlar alır.
VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde 15:
Vakıf yönetimince yıl içerisinde elde edilecek gelirlerin %20 si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri, ihtiyat ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan yüzde %80 ise vakıf amaç ve hizmetleri doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

resmi-gazete-ilani-a.jpg